شب فرهنگ ومعماري يزد
شب فرهنگ ومعماري يزد

مجله بخارا ، سايت معمارنت ، انجمن مفاخر معماري ايران و بنياد موقوفات افشار، شب فرهنگ و معماري...

تکنولوژی بدون فلسفه توسعه و سازماندهی نمی‌یابد/ فلسفه دوران ما هنوز شکل نگرفته و متن‌های خوبی ننوشته‌ایم
تکنولوژی بدون فلسفه توسعه و سازماندهی نمی‌یابد/ فلسفه دوران ما هنوز شکل نگرفته و متن‌های خوبی ننوشته‌ایم

گروه اندیشه ــ محمدعلی مرادی با تأکید بر این که پایه همه علوم فلسفه است و در واقع فلسفه موجب به...

مواجهه هنر ایران با تفکر مدرن (مستند شبکه 4)
مواجهه هنر ایران با تفکر مدرن (مستند شبکه 4)

مواجهه هنر ایران با تفکر مدرن (مستند شبکه 4)

گذری کوتاه به زندگی محمد علی مرادی
گذری کوتاه به زندگی محمد علی مرادی

تهیه شده در مجموعه علمی فرهنگی