کارگاه خوانش متون کلاسیک روشنگری
کارگاه خوانش متون کلاسیک روشنگری

نویسنده: محمدعلی مرادی
 

روشنگری (Enlightment) به‌مثابه یک دوران چهره کره زمین را...

کلاس هگل
کلاس هگل

متن‌خوانی هگل بر اساس کتاب پدیدارشناسی روح هگل، با تاکید بر متن آلمانی و ترجمه فارسی کتاب...

درسگفتاری در بنیان‌های فلسفی جامعه‌شناسی تاریخی
درس گفتاری در بنیان‌های فلسفی جامعه‌شناسی تاریخی

نویسنده: محمدعلی مرادی
 

جامعه‌شناسی تاریخی شاخه‌ای از علم جامعه‌شناسی است که از...

شرایط حصول علم در ایران: درسگفتاری در باب شرایط امکان یا امتناع علوم در ایران
شرایط حصول علم در ایران: درس گفتاری در باب شرایط امکان یا امتناع علوم در ایران

نویسنده: محمدعلی مرادی

این درس گفتار می‌کوشد شرایط امتناع علوم در ایران را ترسیم کند تا...