تصویر جالب از همنشینی استاد ملکیان با محقق فقید، محمد علی مرادی
تصویر جالب از همنشینی استاد ملکیان با محقق فقید، محمد علی مرادی

محمدعلی مرادی پژوهشگر نامدار فلسفه درگذشت