تب‌های اولیه

اطلاعات و انفجار اطلاعات از منظر فلسفی

اطلاعات و انفجار اطلاعات از منظر فلسفی

نویسنده: محمدعلی مرادی

برحسب ظاهر بیان می‌شود که عصر ما عصر اطلاعات است اما می‌توان پرسید که در کدام دوران از زندگی بشری اطلاعات فاقد اهمیت بوده است؟ اگر بتوان دقیق‌تر گفت، عصر ما «عصر انفجار اطلاعات» است، چه اینکه با ایجاد تکنیک‌های جدید، سرعت انتقال اطلاعات به‌گونه‌ای فزاینده افزایش‌یافته و اطلاعات به‌طور واقعی از خصلت آگاهی‌بخش آن خارج و به چیزی در جهت عکس یعنی دامن زدن به جهل تبدیل‌شده است.

این موضوع که اجتماع انسانی متکی به اطلاعات بوده از این رواست که زندگی به‌طور اساسی بر تبادل اطلاعات بین انسان و محیط اطرافش متکی است و آ دمی به‌طور مداوم با محیطش اعم از طبیعت و دیگر انسان‌ها در راستای تبادل اطلاعات عمل می‌کند تا زندگی خود را سامان دهد. در این نوشته تلاش می‌شود به تفاوت «داده‌ها» و «اطلاعات» و موضوع مهم «انفجار اطلاعات» توجه شود و تأملی در این زمینه صورت دهد که چگونه انفجار اطلاعات، نه در جهت آگاهی بخشی بلکه بیشتر در جهت آگاهی زدایی عمل می‌کند.

 

 

 

تعداد بازدید : 90

تب‌های اولیه