تب‌های اولیه

فراخوان بزرگداشت ابراهیم ملک اسماعیلی

بیش از سده‌ای است که زبان فارسی جدید با چالش و ضرورت ترجمه رویارویی دارد و برای محمدعلی مرادی که پژوهشگر و دانش‌آموخته فلسفه بود ترجمه متن‌‏های اصلی فلسفی اهمیت داشت. او شش متن دوران جدید (سه کتاب از کانت، دو کتاب از هگل و یک کتاب از هایدگر) را بسیار مهم و حتی اساسی می‌دانست .

بیش از سده‌ای است که زبان فارسی جدید با چالش و ضرورت ترجمه رویارویی دارد و برای محمدعلی مرادی که پژوهشگر و دانش‌آموخته فلسفه بود ترجمه متن‌‏های اصلی فلسفی اهمیت داشت. او شش متن دوران جدید (سه کتاب از کانت، دو کتاب از هگل و یک کتاب از هایدگر) را بسیار مهم و حتی اساسی می‌دانست و توضیح داده بود که دوران جدید زندگی فکری فلسفی انسان با کانت به طور بنیادین دگرگون شده و تمامی جریان‌های جدید اندیشه به گونه‌ای ریشه خود را در کانت می‌یابند. میرشمس‌الدین ادیب سلطانی با ترجمه سنجش خرد ناب (1362) حدود چهل سال پیش سنتی را در ترجمه پایه‌گذاری کرد که ابراهیم ملک اسماعیلی دو کتاب از این شش کتاب، یعنی «دانش منطق» و «دانش پدیدارشناسی روح»، هر دو از هگل را بر اساس همان سنت ترجمه کرده است. اما از آنجا که او در فضاهای ژورنالیستی ایران شهرتی نداشت کوشش‌هایش در ترجمه ارجی ندید و با آن که بیش از یک‌سال از درگذشت او گذشته است، اما هیچ بازخوردی در فضای رسانه‌ای نیافته است.
سایت «فلسفه» بنا دارد مراسمی را برای پاسداشت کوشش این مترجم کوشا و به دور از هیاهو برگزار کند و به بررسی دست‌آوردهایش در ترجمة این دو کتاب هگل، و همچنین، دیگر ترجمه‌هایش بپردازد. از دوستان مترجم و اندیشمندان آشنا با این دو کتاب و دیگر ترجمه‌هایش دعوت می‌شود مطالب خود را در قالب یادداشت کوتاه به شماره واتس آپ 09128026005 ارسال کنند.

تعداد بازدید : 705

تب‌های اولیه