تاریخ‌نویسی از نوع آقاي طباطبايي
تعداد بازدید: 44

تاریخ‌نویسی از نوع آقاي طباطبايي

نویسنده: محمدعلي مرادي

 تاریخ‌نویسی بنا به روايتي منشأ خود را در يونان مي‌يابد. هرودوت و تودوكيدويس هرکدام كوشيدن تاريخ بنويسند؛ اما تاريخي كه هر دو مي‌نوشتند ابعاد گوناگون و متنوعي را در برمی‌گرفت.

 تاریخ‌نویسی بنا به روايتي منشأ خود را در يونان مي‌يابد. هرودوت و تودوكيدويس هرکدام كوشيدن تاريخ بنويسند؛ اما تاريخي كه هر دو مي‌نوشتند ابعاد گوناگون و متنوعي را در برمی‌گرفت.