فراخوان بزرگداشت ابراهیم ملک اسماعیلی

بیش از سده‌ای است که زبان فارسی جدید با چالش و ضرورت ترجمه رویارویی دارد و برای محمدعلی مرادی...

تفکر در تنگنا: جستارهایی در علوم فرهنگی

نخستین کتاب «محمدعلی مرادی» با عنوان «تفکر در تنگنا: جستارهایی در علوم فرهنگی» در نبود او، شنبه...

بنیادهای فلسفی علم فرهنگ

آیین بزرگداشت و رونمایی از آخرین کتاب مرحوم محمدعلی مرادی شامگاه دیروز ۲ مهر در انتشارات علمی و...