کرانه‌های دانشگاه

کرانه‌های دانشگاه

فلورا عسکری‌زاده
دانشجوی دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

 

سنت دانشگاهی موجود، بر روی منطق خاصی- مبتنی برمتافیزیک دوران روشنگری- استوار است. در این سنت اصولا دانش به مثابه ی دانستنِ موجود(هستنده)  در نظر گرفته می شود؛ هستنده مورد نظر می تواند تاریخ،گیاه،حیوان،جماد وغیره باشد . بنابراین درون سازوکار دانشگاه، هر کدام از این موجودات یا به عبارتی هستنده ها  به طورهمسان دانشگاهی یا دانشکده ای را مصادره کرده اند؛ و به عبارتی تخصصی شده اند .هر کدام از ما اغلب بنا به یک باید جمعی ، با روش های قانونی وارد نظام یاد شده می شویم، و به اصطلاح در آینده ای نزدیک متخصص می شویم، اما سازوکار دانشگاه اکنونی ما، توان  ندارد فرد متخصص مورد نظر را به امر کلی  پیوند دهد ، یا به بیان روشن تر اصلا چنین امکانی را در بنیادهای خود  نداشته و ندارد. پس انسان متخصص  -دست پرورده ی این سنت دانشگاهی- دچار بیگانگی با امر کلی -به مثابه ی بنیاد دانشگاه ها -می شود. در خوشبینانه ترین حالت، متخصص یا کارشناس مورد نظر، این وضعیت "بیگانگی" را در می یابد، و "این از بخت یاری ما است"! اگر در این لحظه واقع شویم، چون پرسش  و درگیری را در پی دارد. اما بخت بد آنی است که "مای" کارشناس شده ، وضعیت بیگانگی اش را در نیابد، ،آن گاه به نقل از هایدگر " اراده به سوی عمل "  فلج می شود . و این فلج شدگی ما را به ورطه ی افسردگی می کشاند ، که در پی آن روانشناسی بسیار علاقه مند است، این حالت را درمان کند ! البته که درمان رنگ می بازد و از ما می گریزد. چرا که امر بنیادین تری در جای دیگری رخ داده و ما بی خبریم و مبهوت!
مسلما در چنین یادداشت کوتاهی قصد ارایه ی راهکار وجود ندارد. اما چندی پیش دوستانی در" اینجا "مساله ی اکادمی موازی را مطرح کردند -بیش از نیم قرن پیش در فرانسه چنین" رویداد ی"  رخ داده بود، آکادمی موازی کلژو دوفرانس. اما پدیده ی اکادمی موازی برای ما مانند پدیده های دیگر مان "سرسری" آمد و رفت ،یعنی نه پرسشی که عمق موضوع را بکاود ایجاد شد ، و نه مساله ای و موضوعی پروبلماتیزهنشد !و باز هم ما ماندیم و مساله هایی که "پرسش" نمی شوند و پرسش هایی که مساله نمی شوند! در صورتی که اگر همین مساله را کمی باز کنیم ، شاید مقصود بحث پیش رو محقق شود . آکادمی موازی بایستی امکان بنیادهایی که انسان "بیگانه با امر کلی" را ایجاد کرده را مورد سنجش قرار دهد، انسان از هم گسیخته ،تک افتاده،بی جهان ، بی وطن . بنابراین در اواسط قرن بیستم اندشمندانی مانند فوکو ،کوس کرسی های آزاد در کرانه ی دانشگاه را ساز کردند! تا بتوانند طرحی در اندازند ، اتفاقا طرح آنها حافظ وار "شکافتن سقف فلک نبود"، بلکه می خواستند غربتی که به انسان، درون این ساز و کار دانشگاهی می رفت را بپرورانند! بنابراین در کرانه دانشگاه های ساختار مند ، کرسی های آزادی را درفکندند ! تا "حیرت"همان آپوریا، سکنی گزیدن ،نگاه بانی از مرزهای حقیقت  را پاس بدارند.
علاوه بر ساختار محکم و "دقیق" دانشگاه ، هستنده ها نیزمقصد هر دانشگاهی را اولویت بندی می کنند، و برخی دانشکده ها مدعی هستند که به حقیقت نزدیکترند ! و ادعای خود را با عقل حسابگر و "دقت اندیشی"به کرسی می نشانند . یعنی هر چه دانشکده ها به سمت خصلت اعداداندیشی که خصلتی از آن هستنده ی مورد بحث دانشکده های ریاضی و ..است پیش بروند ، اربابیت شان یا سلطه شان بیشترمی شود . پس این ساز و کار، به علوم انسانی  جفا می کند. چون بخش کیفی و نسبت داشتن با جهان را به محاسبه گری و تعمیم پذیری تقلیل می دهد.بنابراین اولین قدم در کرانه ی(موازات)همین دانشگاه های کنونی این است که نسبت هستنده های مورد نظر در دانشگاه ها، به خصوص علوم انسانی بازسازی  شود . و در همین کرانه (موازات) روابط درون ساز وکار دانشگاه بازبینی شود. چون در سنت "اینجا و اکنون ما"  آموزنده برابرایستای آموزگار یا استاد می شود! یعنی استاد محترم چونان سوژه ای فاعل، شناسنده ، آگاه ،بی هیچ نگرانی  و ..دانشجو را در مقابل خود گذاشته و هیچ نسبتی با او برقرار نمی کند، و یک سری معلوماتی را از سر اجبار یا غیره - یکی زودتر جمع کرده(انباشته) است – را منتقل می کند . نقطه ی بحرانی رابطه همین جاست! چون آموزگار، آموزنده را هم چون شی ای "دم دستی"می بیند و بالعکس! و مدام این دو، میزان کارکردی که می توانند برای هم داشته باشند را محاسبه می کنند. و جهانیت از دست می رود و هر کدام از این دو در جهان متفاوت از هم، خواسته ای  از هم دارند.(سوژه ها) . وقتی رابطه به چنین سطحی می رسد ، همان محاسبه پذیری که مربوط به به علوم دقیقه است، وارد مناسبات انسانی دو نفر می شود ! حال موازات این رابطه کجاست؟! آنی است که دانشجو و استاد ، جهان بودگی داشته باشند، یعنی نسبت ها برقرار باشد و به عبارتی در سطح سوژه و برابرایستا  نباشد. به تعبیری معروف  ازهایدگر"هم بودی " داشته باشند. هم بودی در نسبت انسان با انسان رخ می دهد (دازاین با دازاین) . و این نسبت برابرایستایی نیست .هم بودی در پی خود هم دلی دارد. و این هم دلی وضعیت انسان تاریخی در موقعیت اش  را در می یابد. یعنی در موازات این دانشگاه باید امکان شنیده شدن این حالت ها را بسازیم . بنابراین در کرانه ی همین دانشگاه بایستی و اینجا و اکنونیت انسان روبرویمان را در یابیم. انسان تاریخی- ایرانی که با گذشته،اکنون و آینده ی خود نسبت دارد. بایستی همین انسان را دریابیم . دانشگاه  ما و تمام مناسبت های آن و تمامیت انسان درگیر دراین فضا را ، بوروکراسی دانشگاهی با برگه ای به نام "مدرک" ،"پایان نامه "محاسبه می کند! یعنی محاسبه پذیری، تقلیل را نیز به کیفیت مندی حقنه می کند و در نهایت یکسان انگاری را زایش می کند. البته که دفاع از بی اصلی را دامن نمی زنیم ! اما این گونه محاسبه پذیری تقلیل دهنده ، گریبان ما را گرفته و در حال خفه کردن پرسش گریِ تاریخی ماست....این امر در آکادمی موج می زند پس جایی باید نقد شود،یعنی آکادمی موازی در کرانه ی این سازو کار بایستد و نقدی را بیاغازد تا هر امر کیفی و هر گونه اشتیاقی ، به محاسبه پذیری یکسان انگارانه که انتهایی ندارد، تقلیل نیابد! یا دست کم تاملی روی این موضوع صورت گیرد تا بلکه پرسش های ژرف تری رخ دهد. و دلیری مواجهه با امر غریب و درگیری و پروا داشتن را بتوانیم به این سازواره وارد کنیم. اما متاسفانه آکادمی موازی و نهادهای موازی هم درون همین ساز وکار معیوب گیر کرده اند.

 

اخبار و رویداد

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
قهرمان نیستی خودش بود
قهرمان نیستی خودش بود

1.وقتی از خانه‌اش بیرون رفت، هیچ‌ جایی برای سکنا در«آن‌جا» نداشت و هنگامی که به خانه‌اش برگشت خانه‌اش دیگر ویران شده‌ بود، و خانه‌ و خانمانی نداشت، پس شیوه‌ای از آنِ خود اختیار کرد، «آوارگی به مثابه خانه و سکونتگاه ». او در آوارگی‌اش خانه‌ و سکونتگاهی بنا کرد، پس به تأسی از ابوالحسن خرقانی گفت؛ «هرکس بر این سرا درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید»، «آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست».

جمعه, ژوئیه 31, 2020 - 21:36

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
جای خالی محمدعلی مرادی
جای خالی محمدعلی مرادی

بعضی‌ها که می‌میرند، جای‌شان را هیچ‌کس و هیچ‌چیز نمی‌تواند پر کند. محمدعلی مرادی برای من، برای خیابان‌های تهران و برلین، برای ایران و برای خودش این‌گونه است.
برای من

جمعه, ژوئیه 24, 2020 - 13:36

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
کرانه‌های دانشگاه
کرانه‌های دانشگاه

سنت دانشگاهی موجود، بر روی منطق خاصی- مبتنی برمتافیزیک دوران روشنگری- استوار است. در این سنت اصولا دانش به مثابه ی دانستنِ موجود(هستنده)  در نظر گرفته می شود؛ هستنده مورد نظر می تواند تاریخ،گیاه،حیوان،جماد وغیره باشد .

پنج‌شنبه, ژوئیه 23, 2020 - 09:28

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
دکتر مرادی رفت
دکتر مرادی رفت

سالها با دوستانم متون فلسفی می خواندیم، سال 88 بود که با دکتر آشنا شدم، این آشنایی راهی بود که در آن حول متنی می نشستیم و ساعتها حرف میزدیم. از اینجا بود که تصمیم گرفتیم به‌طور سیستماتیک کانت، فلسفه حق هگل، هستی و زمان - و این اواخر حدوداً یکسالی مسائل اساسی پدیدارشناسی می خواندیم؛ اما در راه پدیدار شناسی که حالا ناتمام مانده، دکتر رفیق نیمه راه شد...

پنج‌شنبه, ژوئیه 23, 2020 - 09:21

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
فیلسوف قلندر
فیلسوف قلندر

از هم‌نسلان ما بود؛ از به دنیا پا نهادگان دهۀ سی و شوریدگان و به خیابان آمدگانِ دهۀ پنجاه، از متلاشی کنندگان رژیم سلطنت و حیرت‌زدگان و ره گم‌کردگان پس‌ازآن. کژمژ، چون کشتی بی‌لنگر. گاه چپ، گاه راست. گاه تند، گاه تندتر. رفت و رفت تا بالاخره در زندان ساکن شد، آری زندان! برای کسی که لحظه‌ای از آموختن و البته عمل کردن گزیری ندارد، فرصت زندان یعنی فرصت خواندن عمیق و عمیق‌تر. شش سال آزگار بی‌دغدغه و با آرامش مطالعه کرد. همه‌چیز می‌خواند امّا فلسفه گوهر گمشده‌ای بود که در آن ظلمات یافته بودش.

سه‌شنبه, ژوئیه 21, 2020 - 13:47

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
نقدی بر «خرد و باغ ایرانی»
نقدی بر «خرد و باغ ایرانی»

دکتر محمدعلی مرادی، دانش‌آموخته، پژوهشگر، استاد و مدرس حوزۀ فلسفه و علوم اجتماعی از معدود فیلسوفان ایرانی و شاید از نوادری بود که پژوهش و نقد در حیطۀ معماری را به طور جدی در دستور اصلی کارها و پژوهش‌های خویش قرار داده ‌بود. چنانکه تلاش‌های او در ایجاد بحث بر سر مفاهیم معماری و فلسفیدن آنها، در آرا و آثارش کاملاً بارز و مشهود است؛ می‌توان از کتاب‌هایی چون: «نوشتن دربارۀ معماری»، «اتمسفر زاینده‌رود به مثابۀ میراث فرهنگی»، که هم‌اکنون در دست چاپ هستند و نیز تدوین و تدریس تاریخ تئوری‌های معماری، مقالۀ «خرد و باغ ایرانی» و... نام برد.

دوشنبه, ژوئیه 20, 2020 - 13:50

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
مرادی مرده است، زنده باد مرادی
مرادی مرده است، زنده باد مرادی

وقتی دکتر مرادی از دنیا رفت، برخی برآمدند که او را زنده نگاه دارند. برخی از نزدیکترین‌ها، دوست‌ترین‌ها، عزیزترین‌هایش. اما آنها نمی‌دانستند که این کار چقدر از مشی مرادی دور است و تا چه حد با مرام او بیگانه.

دوشنبه, ژوئیه 20, 2020 - 13:47

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
محمدعلی مرادی به‌مثابۀ انسان فرهنگی
محمدعلی مرادی به‌مثابۀ انسان فرهنگی

محمدعلی مرادی خورزوقی در آخرین روز تیرماه 1397چشم از جهان فرو بست. اکنون او در میان ما نیست، در قاب ثابتی جای گرفته ‌است و دست‌کم از این نظر، چیزی بر پیچیدگی‌های دستیابی به شخصیتش نمی‌افزاید. بنابراین، فرصتی است که بتوان دربارۀ برخی وجوه شخصیتی تودرتوی این اندیشمند، بیندیشیم. من از آنجا که دوره‌های به نسبت طولانی با او زیسته‌ام و رابطه‌ای بسیار نزدیک با او داشته‌ام، این حق و وظیفه را در خود می‌بینم که او را از جنبه‌هایی ویژه بررسی و تحلیل کنم و به قول خودش: «بفهمم» و «بفلسفم».

دوشنبه, ژوئیه 20, 2020 - 13:45

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
محمدعلی مرادی در کلاس درس
محمدعلی مرادی در کلاس درس

نوشتن يادنامه دربارۀ استادي كه تكیۀ كلامش «تا شقايق هست زندگي بايد كرد» بود، آسان نيست. چرا كه او ديگر نيست و در جهاني ديگر آرميده است و حالا ما شاگردان او هستیم که بايد «تا شقايق هست» را زندگي كنيم و مسیر فکری او را در زیست خود در عرصه‌های گوناگون علمی، وجودی و اجتماعی دنبال کنیم. مرادي شوق زندگي داشت و  متفکری معطوف به زندگي بود. او از «بودن» در هستی لذّت مي‌برد. من در تمام اين شش سال شاگردي هرگز او را نااميد و دل‌كنده از زندگي نديدم.

دوشنبه, ژوئیه 20, 2020 - 13:40

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
کارنامۀ دانشگاهی مبارز ناآرام

در باب کیفیت تحصیل دکتر مرادی در آلمان، این گزارش برای کسانی که جریانات معاصر فلسفه و علوم اجتماعی در آلمان را پیگیری می‌کنند، جالب خواهد بود.

دوشنبه, ژوئیه 20, 2020 - 13:36

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
دوستی

در این یادداشت قصد ندارم با لغت‌شناسی به بررسی واژۀ «دوستی» بپردازم. از میان واژگانی که در فرهنگنامه‌ها می‌بینیم (خوگرفته، هم‌طبع، غمخوار، همخو، دمساز، دلارام، هم‌نفس، انیس، دمخور، همدم، همراه، هم‌نشین، هم‌نفس)، مشخصۀ مشترک آنها، داشتن پیشوند «هم» است؛ من از میان این واژگان مترادف برای دوستی، چندتایی را برمی‌گزینم و یادداشت را ادامه می‌دهم؛ همراهی، همدمی، هم‌طبعی، هم‌نشینی.

دوشنبه, ژوئیه 20, 2020 - 12:43

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
فلسفه‌های خردگریز، رمانتیک و شهودی در تقابل با آرمان پیشرفت، اصلاح و تغییر امور اجتماعی
فلسفه‌های خردگریز، رمانتیک و شهودی در تقابل با آرمان پیشرفت، اصلاح و تغییر امور اجتماعی

کانت و ایده آلیسم آلمانی با انتقاد، نفی و طرد منطق صوری و متافیزیک ارسطویی و تکیه بر مفاهیم ناب فاهمه یا مُثُل افلاطونی، مبنای شکل گیری و گسترش فلسفه های خردگریز، رمانتیک و شهودی مانند فلسفۀ شلینگ، شوپنهاور، نیچه و درنهایت هایدگر شد که متافیزیک مرسوم از آنجا که فقط با صورت معقول چیزها و ذات محض آنها به مفهوم ارسطویی کلمه سروکار دارد، نمی تواند وجود بالفعل چیز ها را دریابد و از این روی نمی تواند دانشِ واقعی را به دست دهد.

دوشنبه, ژوئیه 20, 2020 - 12:36

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
زندگی‌نامۀ محمدعلی مرادی خورزوقی
زندگی‌نامۀ محمدعلی مرادی خورزوقی

محمدعلی مرادی خورزوقی، نامی که در شناسنامۀ او به ثبت رسیده است، فرزند شکرالله و حبیبه، در آذرماه 1338 در محلۀ خواجوی اصفهان، که یکی از محله‌های سنتی و قدیمی اصفهان است، به دنیا آمد. او را چه در خانواده و چه در میان دوستان، علی صدا می‌زدند. در میان دوستان، برای اشتباه نشدن با علی‌های دیگر، گاه علی مراد می‌گفتند. پسوند خورزوقی را از شناسنامۀ پدر به ارث برده و این شهر، که در آن زمان روستا بود، زادگاه پدر و تیره و تبار او بود. تولد شناسنامه‌ای او فروردین 1337 ثبت شده‌ است. خودش می‌گفت من قبل از اینکه به مدرسه بروم، خواندن و نوشتن را از برادر بزرگتر و بچه‌های محل یاد گرفته بودم.

دوشنبه, ژوئیه 20, 2020 - 12:23

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
در راه بودگی
در راه بودگی

تقدیم به دکتر محمدعلی مرادی
برای پاسداشت دوستی

 نوشتار پیشِ‌رو، ایده‌هایی کوتاه، در مواجهه با اندیشۀ هایدگر است که ذیل سه لحظه به شکل جستارگونه نوشته شده است، موضوعات این نوشته در گپ و گفت‌هایی که با دکتر مرادی داشته‌ام مطرح شد، که اینک ساخت‌گشایی و مفصل‌بندی دوباره می‌شود.

دوشنبه, ژوئیه 20, 2020 - 12:20

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
درآمدی بر پدیدارشناسی نوین
درآمدی بر پدیدارشناسی نوین

نوشتۀ پیش رو را پیشکش می‌کنم به استاد دکتر محمدعلی مرادی؛ بزرگمردی که هیچ‌گاه دست از تفکر و اندیشیدن نکشید و روحی بس بزرگ داشت.

دوشنبه, ژوئیه 20, 2020 - 12:18

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
در نومیدی پس از فیلسوف امید

بسیاری از ما از لحظۀ آگاهی از مرگ معلم فقیدمان، روزها و شب‏های بسیاری را با کوهی از اندوه و انبانی از خشم به پایان برده‌ایم.

دوشنبه, ژوئیه 20, 2020 - 12:15

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
فیلسوفی صمیمی و ماندگار
فیلسوفی صمیمی و ماندگار

زمستان ۱۳۸۹، جلسۀ نقدی دربارۀ کتابی که دکتر سید جواد میری با عنوان دیدگاه جامعه‌شناختی علامه جعفری به زبان انگلیسی نگاشته است، تشکیل شد. جمعیت سالن اندک بود، بی‌توقع از بودن انبوه دانشجویان، آشنا به آثار و اندیشه‌های فیلسوفی که سالیانی در مباحثه و مکاتبه با فیلسوفان جهان غرب بود. در انتهای نشست، مردی دست خود را برای سؤال بالا برد و مستمعین رو به سوی او شدند. در اندک زمانی، انتقادهای گسترده به اندیشمند وارد شد.

دوشنبه, ژوئیه 20, 2020 - 10:53

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
در سوگ رفیقی که خالص بود و مخلص ماند
در سوگ رفیقی که خالص بود و مخلص ماند

فراق زودهنگام دکتر محمدعلی مرادی (علی مراد)، آه و حسرت برای من که قریب چهل سال با او، به‌عنوان بچه‌محل و همبازی فوتبال و همبندی زندان و دوستی خانوادگی بودم و از همه مهمتر، در «سخنی از هر دری»، هم‌صحبتی فرهیخته داشتم، همیشه باید همراه من بماند؛ غمی سرد و سنگین که نمی‌خواهد سنگینی آن کم شود و به هیچ طریقی نمی‌توانم زخم عمیق این ضایعۀ بزرگ را التیام دهم.

دوشنبه, ژوئیه 20, 2020 - 10:40